Book now

Փորձությունների այգի

Ամենազանազան փորձությունները ծառերի վրա. պետք է պահել հավասարակշռությունը պարանների վրա, անցնել կամուրջների վրայով և մագլցել այլ խոչընդոտների միջով: Այդ ամենից բացի կա նաև ծառից ծառ տեղափոխվելու այլ միջոց, որը կարճ ZipLine-ներն են: Rope Park-ի ընդհանուր մակերեսը 3.000մ² է:

5.000 Դրամ (անձը)